REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LINGEA

obowiązujący od dnia 13.07.2021 r.

 

Sklep internetowy LINGEA działający pod adresem: www.lingea.pl, www.happyhoppy.pl, a także na poszczególnych podstronach takich jak m.in.: slowniki.lingea.pl, tlumacz.lingea.pl, nauka.lingea.pl (dalej: „Portal”), prowadzony jest przez Lingea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-505) przy ul. Ariańskiej 18/1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000261156, NIP 6751349634, REGON 120301094, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000 zł (,,LINGEA”).

 

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy: www.lingea.pl, www.happyhoppy.pl, slowniki.lingea.pl, tlumacz.lingea.pl, nauka.lingea.pl – przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przez sklep internetowy LINGEA, oraz zasady zamówień telefonicznych i mailowych. Zapisy niniejszego regulaminu dotyczą także przypadków dostarczania lub udostępnienia Klientowi produktów online lub offline, przechowywanych na nośniku materialnym (np. dostarczenie kodu dostępu do kursów językowych online, dostarczanie płyt CD/DVD z nagraniami audio lub słownikiem elektronicznym);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego LINGEA;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową lub też będący osobą fizyczną, który zawarł Umowę sprzedaży z LINGEA bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, iż nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z treścią art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta jednakże tylko w zakresie umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa;

Umowa – umowa zawarta przez Klienta i LINGEA w drodze zdalnej komunikacji, której celem jest w szczególności zakup Produktów przez Klienta i/lub dostarczenie lub udostępnienie Produktów (w zależności od rodzaju produktu), a także w zależności od rodzaju zamówienia udzielenie przez LINGEA licencji Klientowi, jak również świadczenie przez LINGEA innych powiązanych usług. Umowa zawierana jest w języku polskim na czas określony (wybrany przez Klienta) z wyjątkiem jednorazowego zakupu towaru (np. zakup książek);

Strony Umowy – LINGEA oraz Klient występujący razem;

Towary – książki, gry, zestawy gier i inne dobra materialne, których nie można dostarczyć lub udostępnić Klientowi drogą internetową;

Produkty online – produkty, z których można korzystać za pośrednictwem urządzeń elektronicznych wyłącznie poprzez Internet, np. słowniki, kursy językowe online, usługi tłumaczenia maszynowego online, moduł sprawdzania pisowni, moduł syntezy mowy i inne;

Produkty offline – produkty, z których można korzystać za pośrednictwem urządzeń elektronicznych pod warunkiem, że zostaną „pobrane” (download) z których następnie można korzystać bez dostępu do internetu, (np. książki elektroniczne -ebooki, słowniki offline i inne produkty);

Produkty – ogólne określenie towarów, produktów online i produktów offline oraz innych powiązanych usług świadczone Klientowi przez LINGEA;

Portal – strona internetowa www.lingea.pl oraz jej poszczególne podstrony oraz strona internetowa www.happyhoppy.pl;

Konto użytkownika – indywidualne konto elektroniczne utworzone dla Klienta przez LINGEA w ramach Portalu zgodnie z niniejszym regulaminem, umożliwiające dokonywanie zakupów oraz korzystanie z Produktów. W przypadku części Produktów zamówienie i korzystanie z nich możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem konta użytkownika;

Cena – cena brutto wyrażona w PLN (obejmująca podatek VAT w określonej ustawowo stawce) Produktów zamówionych przez Klienta. Cena nie zawiera kosztów wysyłki towarów do Klienta. Koszty wysyłki w przypadku towarów określane są osobno;

Czas przekazywania zamówienia – czas, w jakim LINGEA skompletuje zamówienie oraz przekaże je do wysyłki / czas w jakim LINGEA udostępni Produkty Klientowi;

Plik lub aplikacja – plik lub aplikacja elektroniczna zawierający treść przeznaczona do odczytu (np. audiobook, e-book, słownik elektroniczny) za pomocą urządzenia elektronicznego.

Sprzedaż pliku lub aplikacji – odpłatne udostępnienie przez LINGEA na zamówienie Klienta elektronicznego pliku lub aplikacji wraz z jednoczesnym udzieleniem licencji umożliwiające korzystanie z niego na warunkach określnych w licencji.

§1 Ceny, funkcjonalność Produktów oraz koszty wysyłki

 1. Ceny Produktów dostępnych na stronie LINGEA są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które są podawane przy wyborze przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Wykaz produktów i ich ceny pozostają w mocy tak długo, jak są one zobrazowane w interfejsie internetowym Portalu. Powyższy zapis w żaden sposób nie ogranicza możliwości do zawierania umów z Klientem na indywidualnie wynegocjowanych warunkach.
 3. Informacje o cenie Produktów objętych zamówieniem mają charakter wiążący od momentu otrzymania zamówienia przez LINGEA. LINGEA może dokonywać zmian cen Produktów oferowanych w sklepie internetowym, kosztów dostawy oraz zamieszczać informacje o nowych Produktach, wycofywać Produkty z asortymentu, przeprowadzać akcje promocyjne na stronie sklepu internetowego LINGEA, bądź też wprowadzać w nich zmiany w sposób nienaruszający prawa nabyte przez Klienta.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie internetowej LINGEA w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku zamówień Towarów Klient jest zobowiązany do uiszczenia kosztów dostawy do wskazanego przez siebie miejsca.
 6. W przypadku zamówień Produktów online i/lub Produktów offline na stronie internetowej LINGEA umieszczone są informacje dotyczące ich funkcjonalności, w tym technicznych środków ochrony oraz dane dotyczące współdziałania ich treści cyfrowych ze sprzętem i oprogramowaniem.

 

§2 Konto użytkownika, składanie i realizacja zamówień

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej LINGEA nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie umieszczonym na stronie internetowej.
 2. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, tj. za pośrednictwem urządzeń zdalnej komunikacji. Zamówienie produktów może być zrealizowane wyłącznie za pomocą następujących środków:
 3. zamówienie w sklepie internetowym po założeniu przez Klienta Konta użytkownika – w szczególności dla Produktów online;
 4. zamówienie w sklepie internetowym, bez konieczności założenia Konta użytkownika - dla Towarów, Produktów offline oraz dla niektórych Produktów online, których charakter na to pozwala (w szczególności w odniesieniu do produktów online, których wykorzystanie nie zależy od dostępu do serwera LINGEA za pośrednictwem konta użytkownika).
 5. Założenie Konta użytkownika jest również możliwe za pomocą innego zweryfikowanego konta z funkcjonalnym adresem poczty elektronicznej (np. Google Client Account) i/lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej LINGEA poprzez podanie danych kontaktowych Klienta, w szczególności: adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do Konta użytkownika. Nazwą użytkownika może być adres e-mail Klienta i/lub Klient może wybrać swoją nazwę użytkownika lub może mu ją przydzielić LINGEA (zwana dalej „nazwą użytkownika”). Przy rejestracji Konta użytkownika Klient jest zobowiązany do wpisania funkcjonalnego adresu e-mail, na który zostanie wysłana przez LINGEA wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Klient aktywuje Konto użytkownika poprzez kliknięcie łącza aktywacyjnego. Opisana powyżej metoda aktywacji konta użytkownika nie jest wymagana do rejestracji konta użytkownika na podstawie danych z innego zweryfikowanego konta z funkcjonalnym adresem elektronicznym (np. konto klienta Google).
 6. Dostęp do Konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Klient jest zobowiązany do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do Konta użytkownika i nie jest upoważniony do umożliwienia stronom trzecim korzystania z tego konta. LINGEA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie powyższego obowiązku przez Klienta.
 7. Klient jest upoważniony do anulowania swojego Konta użytkownika w dowolnym momencie. Powyższa czynność może się wiązać z utratą bieżącego dostępu do Produktów online lub offline ( tj.: utratą dostępu do Produktów, do których Klient otrzymał dostęp za pomocą danego Konta użytkownika).
 8. W celu zamówienia Produktów ze sklepu internetowego LINGEA Klient powinien wypełnić formularz zamówienia zawierający informacje o:
 9. zamówionych Produktach oraz jego ilości (przez „dodane do koszyka ” w sklepie online);
 10. sposobie płatności za wybrane Produkty oraz ewentualnych szczegółach dostawy zamówionych Towarów;
 11. kosztach związanych z dostawą Towarów;
 12. adresie dostawy.
 13. W przypadku zamówień Produktów przez osoby prowadzące działalność gospodarczą poza powyżej wskazanymi informacjami (oraz wskazaniem NIP) – jeżeli Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jednakże nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie. Ponadto w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta nie będącego osobą fizyczną należy wskazać dane osoby do kontaktu.
 14. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien sprawdzić i zmodyfikować dane wprowadzone do formularza zamówienia. Informacje podane w zamówieniu na zakup Produktów są przez LINGEA traktowane jako zgodne ze stanem faktycznym.
 15. Po złożeniu zamówienia LINGEA potwierdza Klientowi jego otrzymanie, wysyłając wiadomość zwrotną na adres e-mail podany przez Klienta na koncie użytkownika lub podany w momencie składania zamówienia (w przypadku gdy założenie konta użytkownika nie jest obligatoryjne). Powyższa czynność nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy. W celu zawarcia Umowy wymagane jest przyjęcie przez LINGEA zamówienia zgodnie ze wskazaniami niniejszego Regulaminu.
 16. W odniesieniu do Klientów nie będących przedsiębiorcami nie ma zastosowania treść art. 66² kodeksu cywilnego oraz treść art. 68² kodeksu cywilnego.

 

§3. Zawarcie Umowy, płatność za Produkty

 1. LINGEA i Klient wchodzą w stosunki umowne po otrzymaniu przez Klienta akceptacji zamówienia wysłanego przez LINGEA na adres e-mail Klienta podany na koncie użytkownika i/lub w formularzu zamówienia, gdy zamówienie zostało złożone bez utworzenia Konta użytkownika.
 2. W przypadku braku określonego Towaru lub wskazanej przez Klienta ilości Towaru w magazynieLINGEA informuje Klienta (ewentualnie równocześnie z przyjęciem zamówienia na pozostałe zamówione towary) o liczbie jednostek Towarów, które jest w stanie dostarczyć oraz w razie potrzeby, o czasie niezbędnym do realizacji zamówienia. Informacje te uznaje się za ofertę LINGEA odnośnie zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, a akceptacja przez Klienta przedstawionych przez LINGEA powyższych warunków stanowi zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
 3. Klient ma prawo dokonać zmiany w złożonym zamówieniu przyjętym przez sklep internetowy LINGEA do realizacji, do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki lub do momentu pobrania przez Klienta produktu offline lub udostępnienia mu produktu online. Po przygotowaniu zamówionego Produktu do wysyłki Konsumentowi w tym osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego przysługuje prawo do odstąpienia do umowy na warunkach określonych w § 14 niniejszego Regulaminu.
 4. Cenę za zamówione Produkty Klient może uiścić w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
 5. płatność bezgotówkową, przy użyciu karty płatniczej online i / lub w drodze przelewu (w takim przypadku Klient jest zobowiązany do umieszczenia zmiennego symbolu płatniczego, którego forma jest mu przekazywana przez LINGEA);
 6. płatność gotówką w miejscu prowadzenia działalności przez LINGEA, tj. ul. Ariańska 18/1, 31-505 Kraków,
 7. płatność „za pobraniem” - jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa Towarów.
 8. W przypadku płatności kartą płatniczą Klient jest kierowany do tzw. „bramki płatniczej”, a następnie postępuje zgodnie z określonymi tam wskazówkami. W przypadku płatności kartą płatniczą zastosowanie mają warunki określone przez bank Klienta. Wszystkie dane niezbędne do realizacji transakcji są przetwarzane bezpośrednio w banku Klienta. LINGEA przyjmuje płatności kartami zgodnie z warunkami dostawcy portali płatniczych.
 9. W przypadku płatności bezgotówkowej (tzn. płatności kartą płatniczą lub przelewem bankowym), zobowiązanie Klienta do zapłaty ceny za zamówione Produkty jest wypełnione, gdy należna kwota jest zaliczona na rachunek LINGEA. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez LINGEA potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 10. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówione Produkty, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni od daty zawarcia Umowy, z wyjątkiem:
 11. Towarów dostarczonych z formą płatności „za pobraniem” lub pobranych w miejscu prowadzenia działalności LINGEA, w przypadku gdy cena za zamówione Towary jest wymagana do zapłaty najpóźniej w momencie otrzymania Towarów;
 12. niektórych Produktów online, takich jak np. translatory, moduł sprawdzania pisowni, syntezy mowy i in., w przypadku których cena jest należna na podstawie miesięcznych rozliczeń za świadczone usługi przez LINGEA;
 13. przypadków, w których Umawiające się Strony uzgodniły inaczej.
 14. Jeżeli Towary są odebrane w miejscu prowadzenia działalności LINGEA (odbiór osobisty), zapłata ceny jest możliwa wyłącznie w formie gotówkowej. W powyższym przypadku LINGEA nie pobiera opłat dodatkowych (tj. za wysyłkę). W chwili odbioru towaru i zapłaty gotówkowej Klientowi zostanie przekazany dokument potwierdzający zapłatę (paragon fiskalny).
 15. LINGEA zastrzega wymóg zapłaty przez Klienta pełnej ceny za zamówione w sklepie internetowym Produkty przed ich wysłaniem/dostarczeniem/udostępnieniem Klientowi.
 16. W zależności od charakteru zamówienia (ilość towarów, cena, oczekiwane koszty transportu), LINGEA ma prawo zwrócić się do Klienta o dodatkowe, zwrotne potwierdzenie złożonego zamówienia (na przykład: na piśmie lub telefonicznie).
 17. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży z ograniczoną liczbą Produktów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności otrzymanych przez LINGEA zamówień, aż do wyczerpania zapasów Produktów objętych taką formą sprzedaży.
 18. LINGEA może odmówić zawarcia Umowy z osobami, które wcześniej istotnie naruszyły jej warunki (w tym Regulamin).
 19. Koszty poniesione przez Klienta w związku z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej do jej zawarcia każda ze stron Umowy ponosi we własnym zakresie.
 20. Sklep internetowy LINGEA przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży produktu najpóźniej w chwili jego dostarczenia.
 21. Klient wyraża zgodę na dostarczenie faktur VAT z tytułu zakupu Produktów oraz ich korekt w formie elektronicznej na podany w zamówieniu adres e-mail.

 

§4 Kupony zniżkowe i rabatowe

 1. Klient podczas złożenia zamówienia na stronie internetowej LINGEA może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu.
 2. Wydawane przez sklep LINGEA kody rabatowe są objęte okresem ważności. Klient ma możliwość skorzystania z kodu rabatowego w okresie jego ważności poprzez wpisanie go we wskazanym przez sklep internetowym polu, w obrębie koszyka zakupu.
 3. Kupony zniżkowe posiadane przez Klienta mogą być realizowane tylko w sklepie internetowym LINGEA. Jeżeli ważność kuponu zniżkowego jest ograniczona, podaje się ją bezpośrednio na kuponie.
 4. Wartość kuponu zniżkowego może być w pełni wykorzystana tylko w ramach jednego zakupu w sklepie internetowym LINGEA. Kuponu zniżkowego nie można wymienić na gotówkę o tej wartości. Wartość kuponu zniżkowego zostanie odliczona od ceny zamówionych produktów po wpisaniu kodu kuponu zniżkowego do linii kodu zniżki. W przypadku wykorzystania kwoty poniżej pełnej wartości kuponu zniżkowego, Klient nie ma możliwości żądać od LINGEA zwrotu różnicy.
 5. Kupon zniżkowy nie sumuje się z innymi rabatami w sklepie internetowym LINGEA. Koszyk sklepu zastosuje kod rabatowy korzystniejszy dla Klienta.
 6. W przypadku wielokrotnego stosowania przez Klientów kodów zniżkowych i/lub rabatowych, LINGEA zastrzega sobie prawo do niedostarczania Produktów bez uprzedniego powiadomienia

 

§5 Udostępnianie produktów online

 1.  Produkty online są udostępniane Klientowi po opłaceniu za nie ceny (w sposób wskazany w §3) w terminie trzech (3) dni roboczych za pośrednictwem konta użytkownika lub innych środków pozwalających na wykonanie usług umożliwiających udostępnienie produktów online. Wyjątkiem od powyższego jest część produktów online obejmująca: usługi tłumaczenia maszynowego, poprawę pisowni i syntezę mowy, którą LINGEA udostępni Klientowi zawierając z nim odrębną umowę.
 2. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta ceny za zamówione produkty online, do których można uzyskać dostęp jedynie za pośrednictwem Konta użytkownika. LINGEA jest uprawniona do zablokowania konta użytkownika Klienta do czasu zapłaty

 §6 Dostarczanie produktów offline

 1. Produkty offline są dostarczone Klientowi po opłaceniu za nie ceny (w sposób wskazany w § 3), w terminie trzech (3) dni roboczych od zaliczenia płatności na rachunek LINGEA. LINGEA umożliwi Klientowi pobranie produktu offline i/lub klucza wymaganego do udostępnienia produktu offline bezpośrednio w ramach Konta użytkownika lub wysyłając e-mail z niezbędnymi danymi (np. za pomocą linka) na adres e-mail wskazany przez Klienta na Koncie użytkownika lub przy składaniu zamówienia bez zakładania Konta użytkownika.
 2. Część Produktów offline (tj. słowników do użytku w aplikacjach offline i innych podobnych produktów) może być bezpłatnie wykorzystywana przez Klienta przez okres próbny wynoszący trzydzieści (30) dni od ich instalacji. Po upływie powyższego okresu udostępniona bezpłatnie część Produktów offline zostanie zablokowana, za wyjątkiem sytuacji w której Klient zawarł Umowę z LINGEA w ramach której będzie mógł nadal korzystać odpłatnie z zamówionych produktów offline po uprzednim uiszczeniu za nie ceny. W powyżej wskazanym przypadku produkty offline będą dostarczane Klientowi zgodnie treścią § 7 ust. 1.
 3. LINGEA jest uprawniona do zablokowania zezwoleń/Konta użytkownika w zakresie używania przez Klienta produktów offline do czasu zapłaty.

 

 §7 Licencja – produkty online i offline

 1. LINGEA udziela Klientowi na zakupione przez niego Produkty online i/lub Produkty offline niewyłącznej licencji, nieograniczonej terytorialnie, nieprzenośnej oraz ograniczonej w czasie do okresu obowiązywania Umowy na zakup ww. produktów. Powyżej wskazana licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:

        a. utrwalanie,

        b. przechowywanie przez wprowadzenie do pamięci urządzenia elektronicznego,

        c. odtwarzanie z zastrzeżeniem wykorzystywania wyłącznie do własnego użytku osobistego Klienta w tym korzystanie z pliku lub aplikacji przez osoby bliskie Klientowi.

        2. Klient nie jest upoważniony do powielania, rozpowszechniania, dzierżawy, wynajmu, odsprzedaży, publikowania, wystawiania Produktów online i/lub offline, jak również tymczasowego przekazania osobie trzeciej, ani do upubliczniania ich w żaden inny sposób.

        3. W przypadku współdzielenia dostępu do konta użytkownika i Produktów online opłaconych przez Klienta z osobą trzecią, Klient jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody od LINGEA i dostarczenia LINGEA danych identyfikacyjnych takiego użytkownika (tj. imienia i nazwiska / nazwy przedsiębiorstwa/ NIP firmy / daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu). W powyżej wskazanym przypadku LINGEA zastrzega sobie prawo do udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na podział dostępu do zakupionych Produktów online i offline.

        4. Licencja udzielona zgodnie z niniejszym Regulaminem ma również zastosowanie do oferowanych przez LINGEA aktualizacji Produktów online i / lub Produktów offline przez okres obowiązywania Umowy.

 

 §8 Dostawa i opłaty

 1. W przypadku zamówienia przez Klienta Towarów dostępnych na stanie magazynowym LINGEA do godziny 11.00 każdego dnia roboczego wraz z zaznaczeniem miejsca ich odbioru - siedziby LINGEA, zamówione Towary będą gotowe do odbioru w siedzibie LINGEA następnego dnia roboczego. O terminie odbioru zamówionych Towarów Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem wskazanego przez siebie adresu poczty elektronicznej (e-maila).
 2. W przypadku zamówienia przez Klienta Towarów z opcją zapłaty ,,za pobraniem” w przypadku przyjęcia przez LINGEA zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem, zamówione Towary zostaną wysłane do Klienta w ciągu pięciu (5) dni roboczych od przyjęcia zamówienia.
 3. W przypadku dokonania przez Klienta bezgotówkowych płatności zaliczkowych (tzn. płatności w internecie kartą lub przelewem) Towary zostaną wysłane Klientowi nie później niż dziesięć (10) dni roboczych po przelaniu należnej kwoty na rachunek LINGEA.
 4. Klient określa miejsce i sposób dostawy towarów w formularzu zamówienia. Jeżeli Klient nie określi miejsca dostawy towarów w zamówieniu, przyjmuje się, że jest to adres wskazany przez Klienta na fakturze, w przypadku braku określenia przez Klienta sposobu dostawy w zamówieniu, sposób dostawy określa LINGEA.
 5. Towary są dostarczane Klientowi albo w siedzibie LINGEA (w przypadku osobistego odbioru) albo za pośrednictwem przewoźników zewnętrznych w zwykłych terminach dostawy wskazanych przez danego przewoźnika umownego.
 6. Jeżeli sposób transportu Towarów jest uzależniony od indywidualnych wymagań Klienta (tj. inny niż oferowany przez sklep internetowy LINGEA), Klient ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z takim transportem.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności przewoźnika, czy dostarczona przesyłka nie została uszkodzona w trakcie transportu. Jeżeli opakowanie przesyłki towarowej jest uszkodzone mechanicznie w jakikolwiek sposób (wyrwane, rozdarte, mokre itp.) lub jeżeli część zawartości przesyłki została zagubiona, Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji przewoźnikowi. Przewoźnik jest zobowiązany do sporządzenia niezwłocznie raportu o zniszczeniu lub częściowej utracie zawartości przesyłki. Jeżeli stwierdzono uszkodzenie opakowania wskazujące na nieupoważnione otwarcie przesyłki, Klient nie jest zobowiązany do przejęcia przesyłki od przewoźnika.
 8. Klient potwierdza pisemnie (w tym też podając kod identyfikacyjny wysłany uprzednio pod adres e-mail lub wiadomością SMS) odbiór Towarów od przewoźnika, potwierdzając w ten sposób, że przesyłka towarów spełnia wszystkie warunki i wymogi, oraz uznając, że wszelkie późniejsze skargi dotyczące ewentualnego naruszenia przesyłki nie mogą zostać uwzględnione.
 9. W przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą Towarów przez przewoźnika, Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z LINGEA za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@lingea.pl, podając numer zamówienia oraz swoje dane kontaktowe.
 10. Klient jest zobowiązany do odebrania zamówionych Towarów dostarczonych przez LINGEA (zgodnie z treścią ust. 4 powyżej). Jeżeli Klient nie odbierze w określonym w umowie terminie oraz we wskazanym miejscu, przechodzi na niego ryzyko powstania szkody z tego tytułu  oraz zostaje on zobowiązany do pokrycia kosztów transportu Towarów oraz koszty ich ewentualnego przechowania. Po powiadomieniu Klienta e-mailem LINGEA jest uprawniona do ponowienia dostarczenia Towarów na adres wskazany przez Klienta.
 11. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta konieczne jest wielokrotne dostarczanie Towarów lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Klient jest zobowiązany do zwrotu LINGEA kosztów związanych z ponowną dostawą lub kosztów związanych z inną metodą dostawy.
 12. Własność Towarów, jak również ryzyko powstania szkody, przechodzi na Klienta po przekazaniu oraz odebraniu przez niego dostarczonych Towarów.
 13. Inne prawa i obowiązki Stron Umowy w odniesieniu do transportu Towarów mogą być przewidziane w odrębnych, specjalnych warunkach dostawy, jeżeli zostały one zaakceptowane przez Strony Umowy.

 

 §9 Ochrona treści Portalu

 1. Klient jest zobowiązany do ochrony danych dostępu do Konta użytkownika (tj. nazwy użytkownika i hasła) tak, aby osoba trzecia nie mogła w sposób bezprawny z niego korzystać. Adekwatna ochrona odnosi się do korzystania z Produktów online i / lub Produktów offline, do których Klient ma dostęp na mocy Umowy. W sytuacji zaistnienia ryzyka dostępu do Konta użytkownika przez osobę trzecią, Klient jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie LINGEA na piśmie bez zbędnej zwłoki. LINGEA w powyżej wskazanej sytuacji jest upoważniona do zablokowania danych logowania Klienta do Konta użytkownika oraz do wysłania na adres e-mail Klienta zarejestrowany na jego koncie użytkownika nowych danych logowania.
 2. Lingea zastrzega sobie prawo do zmiany hasła dostępu do Konta użytkownika, w szczególności w celu ochrony treści Portalu (np. w przypadku podejrzenia nadużycia danych dostępu do Konta użytkownika) i/lub do zabezpieczenia Konta użytkownika Klienta w przypadku przedłużenia abonamentu (np. po długotrwałym braku aktywności Konta użytkownika Klienta) lub na wniosek Klienta. Lingea jest zobowiązana poinformować Klienta o takiej zmianie, wysyłając wiadomość na jego adres e-mail zarejestrowany na Koncie użytkownika.
 3. Całość treści zamieszczonych na stronie internetowej LINGEA tj. zarówno treści wszystkich baz danych i oprogramowania, jak i treści wszystkich produktów są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą. Klient, akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Ustawy. Jest także świadomy odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej w przypadku naruszenia postanowień Ustawy. Autorskie prawa majątkowe do baz danych, oprogramowania, a także treści większości produktów (w szczególności do produktów online i offline) należą do Lingea s.r.o. z siedzibą w Brnie (Czechy), a do niektórych części baz danych i produktów także Lingea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Lingea Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest wydawcą większości oferowanych w sklepie internetowym produktów. Posiada ona także wszelkie prawa do dystrybucji wszystkich usług i towarów oferowanych na Portalu.  
 4. Klient zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby umożliwić mu lub innym stronom trzecim zakłócanie lub niewłaściwe korzystanie z oprogramowania lub innych elementów tworzących interfejs internetowy sklepu LINGEA oraz niewłaściwe korzystanie z Produktów online lub offline.
 5. Korzystając z interfejsu internetowego sklepu LINGEA, Klient nie jest upoważniony do korzystania z żadnych mechanizmów, oprogramowania lub innych procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie interfejsu internetowego Portalu. LINGEA nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione w wyniku ingerencji stron trzecich w interfejs internetowy Portalu lub w wyniku korzystania z Portalu w sposób sprzeczny z jego celem.

 

§10 Pomoc techniczna

LINGEA świadczy pomoc techniczną w rozwiązywaniu ewentualnych problemów technicznych odnośnie produktów lub rozwiązywaniu problemów związanych z Portalem i / lub dostępnością Produktów online i / lub offline. Pomoc techniczna dla użytkowników dostępna jest w dni pracujące od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 784515798. Klient może również powiadomić LINGEA e-mailem na adres: pomoc@lingea.pl. Przy czym  powiadomienie drogą e-mail musi zawierać dane logowania Klienta ( tj. nazwę użytkownika oraz hasło użytkownika) oraz określić/opisać problem lub zaistniałą wadę. LINGEA ma prawo jednostronnie zmieniać swoje numery telefonów kontaktowych lub adresy poczty elektronicznej poprzez uprzednie ogłoszenie na stronie internetowej www.lingea.pl.

 

§11 Dostępność treści Portalu

 1. LINGEA nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta lub jakichkolwiek osób trzecich za sposób wykorzystywania treści Portalu przez Klienta, w szczególności w odniesieniu do korzystania z Produktów online wykorzystywanych przez Klienta na podstawie zawartej z LINGEĄ Umowy.
 2. LINGEA jest odpowiedzialna za zapewnienie, że Portal oraz Produkty online wykorzystywane przez Klienta w ramach Umowy za pośrednictwem konta użytkownika będą dostępne przez co najmniej 90 procent czasu w danym miesiącu. Przez powyższe należy rozumieć, że LINGEA jest odpowiedzialna za zagwarantowanie, iż zgodnie z Umową Klient będzie miał dostęp do treści płatnych Produktów online w zakresie co najmniej 90%, jeżeli zakres ten określa się jako współczynnik liczby dni, w których serwer LINGEA (wykorzystywany do dostępu do produktów on-line dostarczanych na Portalu) był prawidłowo podłączony do sieci do łącznej liczby dni w danym miesiącu.
 3. LINGEA nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za wszelkie przerwy lub przerwy w łączności sieci internetowej spowodowane przez osoby trzecie lub Klienta.

 

§12 Odpowiedzialność za defekty, reklamacja i gwarancja dla towarów

 1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego LINGEA są Towarami niewadliwymi i oryginalnymi.
 2. Wszystkie Towary zakupione na Portalu LINGEA są objęte 24-miesięczną gwarancją, chyba że w odniesieniu do danego Towaru stwierdzono inaczej. Gwarancja nie ma zastosowania do zużycia i rozerwania Towaru spowodowanego normalnym użytkowaniem, defektami wynikającymi z niewłaściwego użycia, spowodowanymi uszkodzeniem mechanicznym lub użyciem towaru w celu innym niż zwykły. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z rękojmi.
 3. LINGEA jest odpowiedzialna przed Klientem za zgodność z Umową zakupionych przez Klienta Towarów. Zgodność z Umową oznacza, że Towary posiadają właściwości i cechy określone przez LINGEA lub producenta lub przewidywalne na podstawie informacji opublikowanych przez LINGEA lub producenta oraz że spełniają cel, w jakim LINGEA wyznacza użycie towarów lub do którego towary są zwykle wykorzystywane.
 4. Jeżeli Towary nabyte przez Klienta nie są zgodne z Umową („niezgodnością z Umową”), Klient ma prawo domagać się od LINGEA:

        a. obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy, chyba że       LINGEA niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klientem jest Konsument – w tym osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, iż nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez LINGEA usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolną od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób określony przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałoby ta czynność nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem wskazanym przez LINGEA;

         b. wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. LINGEA może odmówić powyższemu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności wadliwego Towaru z Umową jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca inny niż osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego LINGEA może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, gdy koszty wypełnienia tego obowiązku przewyższają cenę Towaru.

        5. W przypadku odstąpienia od Umowy LINGEA zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu dni) kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.

         6. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, jeżeli wada Towaru nie jest istotna.

         7. W przypadku gdy Klient osobiście odbiera zamówione Towary w siedzibie LINGEA, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia LINGEA o wszelkich usterkach mechanicznych wykrytych w odebranych Towarach. W powyżej wskazanej sytuacji Klient ma prawo nie odbierać uszkodzonego Towaru. W miarę możliwości LINGEA reklamacja złożona przez Klienta zostanie niezwłocznie rozpatrzona poprzez zastąpienie wadliwych towarów nowymi, wolnymi od wad.

         8. Prawa Klienta wynikające z odpowiedzialności LINGEA za wady towarów, w tym odpowiedzialność LINGEA za zagwarantowanie jakości towarów, są przedmiotem roszczenia Klienta do LINGEA w formie pisemnej lub osobiście w miejscu prowadzenia działalności LINGEA lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: reklamacje@lingea.pl, chyba że LINGEA uprzednio poinformuje Klienta o innej formie zgłoszenia reklamacji.

            9. W przypadku złożenia reklamacji odnośnie Towarów, Klient jest zobowiązany dostarczyć LINGEA przedmiotowe towary wraz z kopią dokumentu zakupowego, wysyłając go do siedziby LINGEA.

           10. LINGEA lub upoważniony przez Spółkę pracownik podejmują decyzję w sprawie reklamacji niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu trzech (3) dni roboczych. Powyższy okres nie obejmuje czasu potrzebnego do dokonania profesjonalnej oceny wady w zależności od rodzaju towaru.

           11. W przypadku uznania reklamacji, roszczenie gwarancyjne, w tym ewentualne usunięcie defektu, zostanie zrealizowane przez LINGEA bez zbędnej zwłoki, nie później niż trzydzieści (30) dni od daty złożenia żądania, chyba że LINGEA i Klient uzgodnią dłuższy okres. Klient może uzyskać więcej informacji na temat stanu realizacji reklamacji, wysyłając wniosek na adres e-mail: reklamacje@lingea.pl.

           12. LINGEA jest zobowiązana do wydania Klientowi pisemnego potwierdzenia, kto i kiedy złożył reklamację, jaki jest jej powód i jaki sposób rozpatrywania reklamacji jest wymagany. LINGEA jest ponadto zobowiązana do wydania świadectwa określającego datę i sposób rozpatrywania reklamacji lub wskazującego powody jej odrzucenia.

           13. Podstawą do uznania reklamacji są w szczególności wady towarów (brak kartek w książkach, luźne wiązanie, wadliwe przycinanie itp.) lub pomyłka w wysyłce.

           14. Jeżeli Klient jest uprawniony do zwrotu ceny zapłaconej za Towary lub ich części, zwrot dokonuje się gotówką, jeżeli towary są osobiście zwrócone przez Klienta do miejsca prowadzenia działalności przez LINGEA. W innych przypadkach zwrot zostanie dokonany poprzez przelew na konto bankowe, z którego klient zapłacił za towary lub na konto wskazane przez Klienta. Zwrot zostanie wypłacony Klientowi w terminie czternastu (14) dni od daty złożenia wniosku o zwrot.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie niniejszego Regulaminu, jest on zobowiązany zwrócić LINGEA wszystkie Towary/Produkty dostarczone mu na podstawie Umowy. Jeżeli ich zwrot jest niemożliwy (np. Towary zostały zniszczone lub utracone z winy Klienta), Klient zobowiązany jest do zapłaty LINGEA kwoty, odpowiadającej wartości przedmiotów (Towarów/Produktów), których Klient nie zwrócił LINGEA. Jeżeli Towar/Przedmiot jest częściowo uszkodzony, LINGEA może żądać odszkodowania od Klienta. LINGEA jest uprawniona do wyrównania roszczenia o odszkodowanie z roszczenia Klienta o zwrot. Ponadto, LINGEA jest uprawniona do wyrównania rzeczywistych kosztów poniesionych przy zwrocie towarów z refundacji należnej Klientowi.

§13 Odpowiedzialność za wady produktów online i offline

 1. Produkty online i offline nie są objęte gwarancją.
 2. W przypadku, jeżeli produkty offline/online nie są zgodne z Umową, przy uwzględnieniu specyfiki ww. produktów będą miały zastosowanie odpowiednie postanowienia § 12 w szczególności wskazane w punktach: 4,5,6.
 3. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznej reklamacji wynikającej z nieprawidłowego wykonania Umowy przez LINGEA, nie później niż sześć (6) miesięcy od daty udostępnienia lub dostarczenia produktu online lub offline lub ostatniego dnia okresu gwarancji, jeżeli produkt online lub offline jest objęty gwarancją na podstawie odrębnych porozumień.
 4. LINGEA informuje Klienta, a Klient potwierdza, że za wadę w produktach online i / lub offline nie uważa się w szczególności:
  • zakończenia dostępu do produktów online lub offline lub ich dostarczania zgodnie z niniejszym Regulaminem i Umową, w szczególności w przypadku, gdy są one dostarczane na określony z góry czas lub gdy ograniczenie czasowe wynika z ich charakteru lub z Umowy,
  • przypadki, w których produkty online i / lub offline nie mogą być odpowiednio wyświetlane lub wykorzystywane na urządzeniu końcowym Klienta ze względu na ich niekompatybilność z urządzeniem lub oprogramowaniem używanym przez Klienta lub z powodu zaprzestania wsparcia sprzętu lub oprogramowania przez jego dostawcę lub operatora. 
 5.    5. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy (z wyłączeniem wskazanym w ust. 4 powyżej) LINGEA zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony produkt online lub offline niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.
§14 Odstąpienie od umowy związanej z zakupem Towarów oraz Produktów online i/lub offline w przypadkach, w których Klient jest Konsumentem
    1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do Klienta, który jest Konsumentem w myśl zapisów wskazanych ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    2. W zakresie zakupionych Towarów Klient będący Konsumentem ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do chwili przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z LINGEA przy pomocy poczty elektronicznej: info@lingea.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 784 515 798.
    3. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 4 poniżej, bez podania przyczyny przed upływem 14 (czternastu) dni, od dnia odebrania Towaru.
    4. W przypadku odstąpienia przez Klienta będącego Konsumentem od umowy, Konsument powinien ponieść następujące koszty:

            a. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowy. LINGEA nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

            b. bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

        5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie do LINGEA oświadczenia przed jego upływem.

        6. Konsument jest zobowiązany do zwrotu Towarów w stanie kompletnym, chyba że ich zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

        7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonalności.

        8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w zakresie Produktów online/offline w terminie 14 dni od jej zawarcia bez wskazywania przyczyny przy odpowiednim uwzględnieniu zapisów wskazanych w ust.10-12 poniżej.

       9. Prawo do odstąpienia od umowy w zakresie Produktów online lub i offline nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem, jeżeli spełnienie świadczenia nastąpiło za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy oraz poinformowania przez LINGEA o utracie prawa odstąpienia od takiej umowy. Nadto celem uniknięcia wątpliwości LINGEA informuje, iż zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności:

            a. świadczenie Usług, jeżeli LINGEA wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez LINGEA (Sprzedawcę) utraci prawo do odstąpienia od Umowy;

           b. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

          c. dostarczenie treści cyfrowych które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

       10. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony od wszelkich zobowiązań z niej wynikających. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot Towarów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będący wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech oraz funkcjonowania Towaru. Odstępujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem go do LINGEA.

       11. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać: określenie adresata (LINGEA) – adres: LINGEA sp. z o.o. Kraków (31-505), ul. Ariańska 18/1, datę zawarcia Umowy/odbioru Towar, imię nazwisko (firmę w przypadku konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia.

       12. Zwrot środków pieniężnych odstąpienia od Umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przy dokonaniu płatności.

       13. W przypadku zamówień opłaconych oraz odebranych w siedzibie LINGEA sp. z o.o., zwrotu Towaru należy dokonać w tym samym miejscu.

     

     §15 Odstąpienie od Umowy przez LINGEA oraz przez Klientów nie będących Konsumentami

    1. LINGEA jako przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy do momentu dostarczenia Towaru bądź też Produktu online/offline Klientowi nię będącym Konsumentem. Powyżej wskazane uprawnienie może nastąpić tylko w nadzwyczajnych okolicznościach, w szczególności w przypadkach, gdy Towar bądź też Produkt online/offline nie jest dostępny z jakiegokolwiek powodu.
    2. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w punkcie 1 powyżej LINGEA uprzednio skontaktuje się z Klientem, by uzgodnić dalsze kroki. Jeżeli Klient zapłacił już część lub całą cenę za zamówione produkty, kwota ta zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki Klient uiścił opłatę. Zwrot zostanie dokonany w ciągu piętnastu (15) dni roboczych.
    3. LINGEA jest uprawniona do odstąpienia od Umowy w zakresie Towarów, Produktów online oraz offline, w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia jeżeli:

             a. Klient narusza zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu lub

             b. Klient wielokrotnie narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy pomimo pisemnego powiadomienia od LINGEA lub

             c. Klient nie naprawił skutków naruszenia swoich zobowiązań wynikających z Umowy, pomimo pisemnego powiadomienia od LINGEA,

       4.  Odstąpienie od umowy przez LINGEA w przypadkach określonych w  oraz ust. 1-3 powyżej nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do LINGEA.

       5. Jeżeli wraz z zamówionym Produktem przekazywany jest Klientowi kupon zniżkowy lub rabatowy, w przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany zwrócić LINGEA kupon wraz z produktem.

       6. Odstąpienie od Umowy musi być dokonane na piśmie. Umowa wygasa w momencie otrzymania przez drugą Stronę powiadomienia o odstąpieniu od Umowy. Jeżeli Klient uiścił LINGEA cenę za Produkty/Towary obejmującą również okres po odstąpieniu od Umowy, odpowiednia część ceny zostanie zwrócona Klientowi w przypadku odstąpienia od Umowy.

       7. LINGEA ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, nie ponosząc odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

       8. Klient nie będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na piśmie jeżeli:

            a. dostępność produktów online jest mniejsza niż 90% w danym miesiącu kalendarzowym i/lub;

            b. LINGEA przez co najmniej czternaście (14) dni nie wywiązała się ze swoich istotnych zobowiązań wynikających z Umowy, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania w tym zakresie.

       9. Z chwilą wydania przez LINGEA Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. LINGEA w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

       10. Zgodnie z zapisem zawartym w treści art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

       11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy LINGEA, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę LINGEA.

     

    §16 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

    1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Lingea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-505) przy ul. Ariańskiej 18/1, e –mail: info@lingea.pl, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000261156.
    2. Dane osobowe podawane przez Klienta (tj. imię, nazwisko, adres, firma, adres e-mail, numer telefonu), są warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego oraz wysyłki/dostarczenia zamówionych przez Klienta Produktów. Niepodanie przez Klienta powyżej wskazanych danych osobowych uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie Umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych osobowych.
    3. Podane przez Klienta dane osobowe wskazane w ust. 2 powyżej są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów/Towarów przez sklep internetowy oraz celem obsługi posprzedażowej transakcji.
    4. Podstawą prawną przetworzenia danych osobowych w powyżej wskazanym celu jest art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych ( „RODO ”)
    5. W przypadku uzyskania uprzedniej zgody Klienta Administrator może przetwarzać jego dane również w innych celach zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO.
    6. Dane osobowe przekazane przez Klienta tj. imię, nazwisko, adres, firma, numer telefonu mogą zostać również przekazane odrębnym podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Administratora (np. firma kurierska, operator telekomunikacyjny- celem powiadomienia Klienta o statusie zamówienia).
    7. Klient dokonując zakupów w sklepie internetowym wyraża odrębną zgodę, nie będącą warunkiem realizacji zamówienia na wysyłanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, kodów rabatowych, promocji, przecen  (newsletter).
    8. W przypadku dokonania przez Klienta płatności on-line za złożone zamówienie poprzez pośrednika płatności elektronicznych. Klient wyraża zgodę na powierzenie jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności temu pośrednikowi.
    9. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak również organizacjom międzynarodowym.
    10. Klient ma prawo do:

           a. dostępu do swoich danych osobowych, ich usuwania, zmiany, ograniczenia przetwarzania, sprostowania,

           b. przenoszenia swoich danych osobowych,

           c. sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu danych.

    1.    11. Klient ma prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. O wycofaniu zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych Klient ma obowiązek poinformować Administratora wysyłając informacje na adres mailowy Administratora: pomoc@lingea.pl. Skorzystanie przez Klienta z prawa wycofania zgody nie ma znaczenia na legalność przetwarzania danych osobowych Klienta, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
    2.    12. Klientowi przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w związku przetworzeniem przez Administratora jego danych osobowych.
    3.    13. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Administratora przez okres wymagany przepisami prawa.

     §17 Korespondencja

    1. ile Strony Umowy (Klient oraz LINGEA) nie uzgodniły inaczej, Strony mają obowiązek wzajemnie dostarczyć sobie korespondencję w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony). LINGEA dostarcza swoją korespondencję na adres korespondencyjny lub adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu i / lub zarejestrowany na koncie użytkownika Klienta.
    2. Wiadomość jest uważana za dostarczoną:

            a. w przypadku poczty elektronicznej, w momencie, gdy wiadomość elektroniczna dociera do serwera poczty przychodzącej; integralność wiadomości wysyłanych drogą elektroniczną może być zapewniona za pomocą certyfikatu,

           b. w przypadku usług pocztowych lub osobiście, w momencie odbioru przesyłki przez adresata (lub, w zależności od przypadku, poprzez odmowę przyjęcia przesyłki pocztowej),

          c. w przypadku usług pocztowych, w chwili upływu czternastu dni (14) od dostarczenia adresatowi awizo odbioru przesyłki poleconej, nawet jeżeli adresat nie odebrał przesyłki.

     

     §18 Postanowienia końcowe

    1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie  z dniem 13.07.2021 roku. Dostępny on jest pod adresem internetowym lingea.pl w zakładce Regulamin. Klient jest związany brzmieniem Regulaminu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.
    2. Zapisy w Umowie mogą być odmienne od postanowień niniejszego Regulaminu. W takiej sytuacji zapisy przewidziane w Umowie mają pierwszeństwo nad zapisami w Regulaminie.
    3. Poprzez złożenie zamówienia w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią oraz że ją akceptuje bez zastrzeżeń.
    4. W przypadku, gdy Klient ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicą Polski Strony uzgadniają, że wszelkie postanowienia wynikające z Regulaminu, Umowy lub nieokreślone w Regulaminie lub Umowie podlegają prawu polskiemu (w szczególności Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksowi Cywilnemu, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO), a sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby LINGEA.
    5. Postanowienia niniejszego Regulaminu, które implementują obowiązujące przepisy prawne odnośnie ochrony praw konsumentów nie mają zastosowania względem Klienta, który nie jest konsumentem.
    6. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza w jakimkolwiek zakresie praw przysługujących konsumentowi w tym osobie fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu lub Umowy stanie się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu lub Umowy. Strony zobowiązane są do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia zastąpienia nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia
    8. Strony oświadczają, że wszelkie spory będą starały się rozwiązać na drodze polubownej. Wszelkie skargi i zażalenia należy wysyłać na adres: info@lingea.pl. Informacje zwrotne wysyłane są przez LINGEA na adres e-mail Klienta zarejestrowany na koncie użytkownika i / lub na adres wykorzystany przez Klienta do wysłania skargi i / lub zamówienia.
    9. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń takich jak:

           a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

           b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Klientem, a LINGEA;

           c. uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Klientem, a LINGEA korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

    •     10. W przypadku powstania sporu konsumenckiego, który nie został rozstrzygnięty w drodze wzajemnego porozumienia, Klient jest uprawniony do odwołania się do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego na mocy Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami. Uprawnionym podmiotem do rozstrzygania pozasądowych sporów konsumenckich jest: Izba Gospodarki Elektronicznej.

     

     

    ARCHIWALNY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

     (obowiązujący od dnia 25 maja 2018 r.)

    §1 Postanowienia ogólne

    1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy LINGEA, działający pod adresem: www.lingea.pl (dalej: „Sklep”), prowadzony przez Lingea Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-505) przy ul. Ariańskiej 18/1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000261156, NIP 6751349634, REGON 120301094, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000 zł (dalej: „Lingea”).
    1. Lingea prowadzi sprzedaż książek, słowników elektronicznych na płycie CD/DVD, słowników elektronicznych w postaci aplikacji do pobrania (dalej: „Produkty”).
    2. Zamawiający w Sklepie (dalej: „Klient”) przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
    3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są nowe, wolne od wad oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

     §2 Składanie i realizacja zamówień

    1. Zamówienia są składane za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, po wybraniu Produktu/Produktów, podaniu danych osobowych koniecznych do wysyłki i faktury VAT oraz po dokonaniu wyboru formy płatności.
    2. Możliwe jest także złożenie zamówienia za pomocą adresu e‑mail: info@lingea.pl, które składa się podając informacje wymienione w § 2 ust. 1.
    3. Klient składa zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie klikając ikonę „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. 
    4. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Lingea wiadomość e-mail, która potwierdza otrzymanie zamówienia i wykazuje jego poszczególne pozycje (potwierdzenie otrzymania zamówienia).
    5. W przypadku zamówień z opcją płatności „przy odbiorze”, Klient w wiadomości e‑mail potwierdzającej złożenie zamówienia otrzymuje prośbę o dodatkowe potwierdzenie chęci zakupu Produktu.
    6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Lingea prześle do Klienta w formie wiadomości e-mail potwierdzenie realizacji zamówienia. 
    7. W wyjątkowych sytuacjach gdy Lingea nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, klient ma prawo wyboru czy zrealizuje zamówienie  tylko w części czy rezygnuje z zamówienia.
    8. Po potwierdzeniu realizacji zamówienia i otrzymaniu zapłaty (otrzymanie zapłaty nie jest wymagane jedynie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem) Lingea rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.
    9. Lingea zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych konsumenta. Lingea zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym.

     §3 Ceny towarów, koszty dostawy oraz formy płatności

    1. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT).
    2. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.
    3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo w formularzu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (wraz z kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
    4. Produkty dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są następujące:
     1. przesyłka pocztowa za pobraniem na terenie Polski: opłata pocztowa 19,50 PLN,
     2. przesyłka pocztowa w przypadku zapłaty przelewem, na terenie Polski: opłata pocztowa 13 PLN,
     3. przy zamówieniu za ponad 100 PLN na terenie Polski za darmo,
     4. przesyłka pocztowa (akceptowana tylko zapłata przelewem) na terenie UE: kwota opłaty zgodnie z bieżącym cennikiem Poczty Polskiej,
     5. przesyłka pocztowa w przypadku zapłaty przelewem poza granicami UE: kwota opłaty zgodnie z bieżącym cennikiem Poczty Polskiej.
    5. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT, którą Klient otrzyma wraz z Produktem.
    6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
     1. Płatność przy odbiorze (niedostępne w przypadku zamówienia słowników elektronicznych w postaci aplikacji do pobrania oraz w przypadku zamówień z adresem doręczenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej),
     2. Przelewem bankowym na konto wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.
     3. Płatność gotówką w siedzibie firmy (Kraków, ul. Ariańska 18/1).
    7. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
    8. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty.

     §4 Czas realizacji zamówień

    1. Termin realizacji zamówienia, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Lingea.

     §5 Odstąpienie od umowy

    1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225), Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
    3. Przedmiot zamówienia ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia na adres Lingea sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie
    4. Płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach danych muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia). Pozostałe towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze, tj. w szczególności po wyjęciu towaru z opakowania. Zwracane towary muszą być kompletne.
    5. W przypadku słowników elektronicznych w postaci aplikacji do pobrania odstąpienie od umowy jest dopuszczalne wyłącznie przed wykorzystaniem przez Klienta (poprzez kliknięcie) linku umożliwiającego pobranie pliku z programem. Po wykorzystaniu linku Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy - z uwagi na charakter świadczenia, który uniemożliwia jego zwrot.
    6. Lingea gwarantuje zwrot ceny Produktu wraz z kosztem wysyłki. Po otrzymaniu zwrotnej przesyłki pieniądze zostaną niezwłocznie odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe. Klient ponosi koszty przesyłki odesłania towaru, Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
    7. W przypadku, gdy z powodu zwrotu jednego z Produktów, łączna wartość zamówienia będzie niższa niż 100 PLN, wówczas doliczone zostaną koszty przesyłki zgodnie z § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu.
    8. Prawo Klienta (konsumenta) do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje wobec Produktów w postaci a) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone (w szczególności książek elektronicznych typu ebook).

     §6 Reklamacje

    1. Wszystkie Produkty znajdujące się Sklepie są produktami oryginalnymi, posiadającymi gwarancję jakości wydawcy/producenta.
    2. Lingea odpowiada za niezgodność Produktu z umową na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
    3. Wobec Klientów będących Konsumentami Lingea odpowiada za niezgodność Produktu konsumpcyjnego z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141 poz. 1176).
    4. Względem Klientów nie będących Konsumentami Lingea odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy
    5. z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, Nr 121).
    6. W przypadku niezgodności Produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Prosimy w takim przypadku o kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonu w celu dalszych ustaleń reklamacyjnych bądź przesłanie reklamowanego Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem zawierającym następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Produktu, nazwę Produktu, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania i żądania reklamującego. Składając reklamację Klient zobowiązany jest również do załączenia dowodu sprzedaży.

     §7 Ochrona danych osobowych

    1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu w związku z zakupami jest Lingea. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do Klienta.
    2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.
    3. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
    4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
    5. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.

     §8 Postanowienia końcowe

    1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Lingea oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
    2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Lingea a Klientem jest prawo polskie.
    3. Lingea zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego dokumentu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.