Wsparcie techniczne - FAQ Linux

 

Informacje ogólne

Na których platformach Linux można korzystać z Lexiconu? 
 • Debian 2.2 release 3
 • Debian 3.0
 • Fedora Core 1
 • Fedora Core 2
 • Fedora Core 3
 • Fedora Core 4
 • Gentoo, kernel 2.6.0, KDE 3.1
 • Gentoo, kernel 2.6.11, KDE 3.3
 • Mandrake 8.0
 • Mandrake 9.0
 • Mandrake 9.1
 • Mandrake 10.0
 • Mandriva LE2005
 • RedHat 5.2
 • RedHat 7.0
 • RedHat 7.1
 • RedHat 7.3
 • RedHat 8.0
 • RedHat 9.0
 • Slackware 9.1
 • Slackware 10.0
 • SLAX
 • SuSE 6.4
 • SuSE 7.0
 • SuSE 8.2
 • SuSE 9.1
 • SuSE 9.2
 • SuSE 9.3
 • Ubuntu Hoary Hedgehog
 • Ubuntu Breezy
Korzystanie z Lexiconu na innych wersjach lub dystrybucjach nie gwarantuje pełnej funkcjonalności produktu. Obecnie prowadzone są prace na rozszerzeniem aplikacji także na inne rodzaje platform. Jeżeli chcieliby Państwo korzystać z aplikacji Lingea Lexicon również na innych wersjach/dystrybucjach, które nie znajdują się na powyższej liście, proszę nas o tym pinformować. 
 
Czy jest dostępna wersja demonstracyjna?
Tak, wersja demo do pobrania znajduje się na naszych stronach internetowych.
 
Mogę zainstalować słownik również na drugiej stacji roboczej?
Tak, w ramach jednej licencji jeden użytkownik może korzystać z aplikacji na dwóch stacjach roboczych (np. na PC i na notebooku). 
 
Instalacja
Nie można uruchomić programu setupW przypadku, że był uruchomiony z konsoli terminalu, zostaną wypisane informacje o błędach, a praca programu zostanie zakończona. Program instalacyjny setup jest aplikacją graficzną. Jej uruchomienie, podobnie jak późniejsze uruchomienie Lexiconu, jest zależne od dynamicznie linkowanych bibliotek, które się mogą różnić w zależności od różnych dystrybucji systemu operacyjnego Linux. 
 
W przypadku, że program się nie uruchamia prawidłowo, ewnetualnie w ogóle, należy postępować w następujący sposób:
 1. Uruchomić skrypt version, który wypisze informacje na temat rozpoznanej dystrybucji, wersji oraz katalog, w którym znajdują się pliki binarne dotyczące danego systemu operacyjnego, gdzie
 • distrybucja jest wartością dwuznakową (rh=RedHat, su=SuSE, db=Debian, md=Mandrake),
 • wersja jest wartością dwuznakową. W przypadku, że zamiast cyfry znajduje się znak x, na miejsce tego znaku można umieścić dowolną cyfrę odpowiadającą istniejącej wersji systemu,
 • katalog oznacza podkatalog, z którego będzie uruchomiony program instalacyjny.
 • Przykład:
  Dystrybucja: rh
  Wersja: 7x
  Katalog: bin7

  oznacza  dystrybucję RedHat Linuxu wersja 7.0, 7.1, 7.2, ewntualnie wyższa, pliki binarne znajdują się w podkatalogu bin7.

2. Następnie należy porównać te informacje z posiadaną przez użytkownika dystrybucją, np. za pomocą polecenia cat /etc/*release.

3. Jeżeli skrypt  nie rozpozna poprawnie operacyjnego systemu użytkownika, należy uruchomić program dla danej dystrybucji, który znajduje się w podkatalogu płyty instalacyjnej. Nazew programu jest taki sam jak rezultat ze skryptu version. Następnie z katalogu Lexiconu należy napisać:

export LINVER=ADR
(zamiast ADR należy wpisać nazwę katalogu zamieszczoną w wynikach pracy skryptu version)
export LD_LIBRARY_PATH=./$LINVER/:$LD_LIBRARY_PATH
export PWD
exec $LINVER/setup.bin -path=$PWD

Jeżeli użytkownik posiada wersję Lexiconu 4.10 lub wyższą, zamiast przytoczonych wyżej wierszy wystarczy wpisać:
./setup ADR
(czyli ./setup bin5 lub ./setup bin7).

 

Mam problemy z uruchomieniem instalacji w systemie SuSE9.3. Polecenie ls na zawartość CD skutkuje komunikatem: Desktop DB, Lipa02mr, Setup itp.
Błąd ma źródło w automatycznym rozpoznaniu rodzaju systemu plików podczas automatycznego uruchomienia CD. Zamiast standartowej linuxowej części CD pokazuje zawartość dla systemu MAC OS 9.

Roziwązanie: CD należy uruchomić ręcznie:
 • będąc zalogowanym pod kontem root należy włożyć CD i uruchomić terminál
 • jeżeli CD uruchomi się automaticznie, należy je wyłączyć np. za pomocą:
  umount /media/l4encs2
 • CD można uruchomić ręcznie za pomocą poleceń:
  mount /media/dvd
  lub
  mount /media/cd
  Pozostałe ustawienia znajdują się w pliku  /etc/fstab.
  Po przeprowadzeniu tych operacji, powinna być widoczna właściwa zawartość katalogu.
Zaleca się uruchomienie instalacji z konsoli/terminalu:
 • uruchomić terminal i przejśc do katalogu instalacyjnego
  (np. cd /media/dvd)
 • przełączyć językowe nastawienie terminalu za pomocą następujących poleceń:
  export LANG=pl_PL
  export LC_CTYPE=pl_PL
 • uruchomić instalację  (np. ./autorun) kontynuować zgodnie z poleceniami.

 

Podczas przechodzenia między oknami instalacji dojdzie do przerwania pracy programu. 
Skopiować zawartość CD na dysk twardy PC. Należy usunąć wszystkie pliki zakończone na zero(rm *.0) znajdujące się w katalogu bin5, bin7 (a jeżeli jest, to również w bin8).
Ponownie uruchomić setup (./setup).

 

W oknach instalacji nie są widoczne nazwy klawiszy, postanowienia licencyjne lub znaki diakrytyczne.
W celu poprawnego wyświetlenia znaków w programie instalacyjnym należy uruchomić za pomocą terminalu program setup, z tym, że uprzednio należy zmienić językowe ustawienia terminalu za pomocą poleceń:
export LANG=pl_PL
export LC_CTYPE=pl_PL
a dopiero następnie uruchomić instalację (./setup).
Pozostałe możliwości dotyczące ustawień języka znajdują się w wypisie z polecenia locale -a.

 

Mam problemy z instalacją na systemach Mandrake 8.1 i wyższych.
Lexicon był rozwijany w czasie, kiedy system Mandrake był dostępny co najwyżej w wersji 8.0. W późniejszych dystybucjach Mandrake zmienił nazwę identyfikującą system w pliku /etc/mandrake-release z wartości
Linux Mandrake release 8.0 (Traktopel) for i586 na
Mandrake Linux release 8.1 (Vitamin) for i586.
Z tego powodu skyrpt instalacyjny Lexiconu nie poprwanie rozpoznaje system, na skutek czego uruchamia program instalacyjny z katalogu i w ten sposób może dochodzić do przerwania pracy programu. 
Dlatego zaleca się podczas uruchamiania programu instalacyjnego z katalogu bin5 postępować podobnie jak jest to opisane w zakończeniu ogólnych zaleceń dotyczących instalacji, które znjadują się powyżej. W przypadku, że i to nie pomoże, można podczas instalacji wpisać polecenie:
./setup bin7 -s

 

Mam problemy z instalacją na systemach Mandrake 9.0 i wyższych.
Jeżeli użytkownik posiada wersję Lexiconu 4.11 lub wyższą, wystarczu podczas instalacji napisać: 
./setup bin7 -s
W przeciwnym razie należy postępować zgodnie z ogólnymi zaleceniami dotyczącymu instalacji, które znjadują się powyżej.
Należy jednak korzystać z bibliotek systemu użytkownika, tzn. należy pominąć wiersz zawierający tekst LD_LIBRARY_PATH.

 

Mam problemy z instalacją i uruchomieniem aplikacji na systemach  RedHat 8.0.
Przed uruchomieniem programu instalacyjnego lub Lexiconu należy nastawić polskie środowisko za pomocą polecenia LANG="pl_PL"Przedtem zaleca się upewnić, że nastawienie zmiennej LANG jest możliwe za pomocą polecenia locale -a, które spowoduje wypisanie wszystkich możliwych ustawień. Jeżeli wypis nie będzie zawierał pl_PL, należy wybrać inną zbliżoną lokalizację. 

 

Aplikacja

Nie można uruchomić aplikacji Lexicon. W przypadku, że program jest uruchamiany z konsoli terminalu, zostanie wypisana informacja o błędzie command not found.
Przyczyną może być brak katalogu z działającymi plikami (dalej KATALOG) w zmiennej PATH. Można to sprawdzić zadając polecenie echo $PATH. W celu dodania KATALOGU do zmiennej PATH, należy napisać PATH=KATALOG:$PATH, a następnie uruchomić Lexicon za pomocą polecenia lexicon. Jeżeli użytkownik nie chce zmieniać zmiennej PATH, powinien napisać cd KATALOG i uruchomić Lexicon za pomocą polecenia ./lexicon.

 

Nie można uruchomić aplikacji Lexicon. W przypadku, że program jest uruchamiany z konsoli terminalu, zostanie wypisana informacja o błędzie, a działanie programu zostanie zakończone zanim pojawi się okno aplikacji. 
Za pomocą polecenia version należy się upewnić, że nie doszło do niepoprawnego rozpoznania dystrybucji systemu operacyjnego. 
Jeżeli miała miejsce taka sytuacja, należy skopiować dynamiczne biblioteki dystrybucji użytkownika (pliki z rozszerzeniem .so.0) oraz plik lexicon.bin z podkatalogu specyfikowanego za pomocą skryptu version do podkatalogu o tej samej nazwie zapisanym w katalogu z danymi zainstalowanego programu. Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w podpowiedzi dotyczącej problemów z uruchomieniem programu setup.

 

Nie można uruchomić aplikacji Lexicon. Okno aplkacji się na chwilę pojawi, ale po którkim czasie zniknie.
W takim przypadku przeważnie wystarczy usunąć plik .lex4rc znajdujący się w katalogu użytkownika. 
W tym celu należy wprowadzić polecenie rm ~/.lex4rc.

 

Po uruchomieniu Lexiconu nie pojawiają się żadne teksty w menu głównym.
Przed uruchomieniem Lexiconu proszę wprowadzić polecenie GTK_RC_FILES=/etc/gtk/gtkrc, za pomocą którego można nastawić działanie aplikacji GTK na wartości początkowe. Należy również ustawić lokalizację środowiska na polską za pomocą polecenia  LANG="cs_CZ"Najpierw należy się jednak upewnić, że nastawienie zmiennej LANG jest możliwe. Można to zrobić za pomocą polecenia locale -a,które wypisze wszystkie dostępne ustawienia. Jeżeli w wypisie nie będzie pl_PL, należy wybrać inną pokrewną lokalizację. 

 

Lexicon nie reaguje na wydarzenia systemowe po zmianie słowników ewentualnie po uruchomieniu aplikacji nie wyświetla się okno główne, ale cały czas figuruje w spisie aktywnych procesów. 
Problem może mieć źródło w niewłaściwych słownikach użytkownika. Należy usunąć słowniki użytkownika.
Zazwyczaj znajdują się w katalogu rm ~/.lex4. Nazwę tego katalogu można znaleźć w pliku rm ~/.lex4rc,  w którym figuruje jako wartość pozycji DirUsr.

 

Litery zawierające znaki diakrytyczne w menu oraz w polu służącym do wprowadzania szukanych haseł nie wyświetlają się poprawnie. 
W celu rozwiązania tego problemu (w menu) należy edytować plik tekstowy /usr/bin/lexicon i dopisać do ostatniego wiersza:
export LANG=pl_PL
export LC_CTYPE=pl_PL
(pozostałe możliwości ustawień znajdują się w wypisie z polecenia locale -a).
Przy następnym uruchomieniu Lexiconu znaki powinny się wyświetlać prawidłowo. W celu przywrócenie poprawnego wyświetlania znaków diakrytycznych w polu służącym do wprowadzania haseł, po uruchomieniu Lexiconu, należy się do menu Edit -> Font i upewnić się, że wybrane jest kodowanie pisma iso-8859-2.
Jeżeli nie ma takiej możliwości wyboru, należy zmienić pismo, na takie, które wspiera ten typ kodowania. Użytkownicy SuSE9.3 lub Ubuntu muszą dodatkowo pobrać plik .gktrc. Ten typ pliku należy rozpakować, a następnie umieścić do katalogu użytkownika. Należy również pamiętać o tym, aby mu nastawić odpowiedniego właściciela, grupę oraz konkretne prawa (właściciel, odczyt+zapis, grupa+pozostali: odczyt)
 
Podczas wprowadzania do pola wyszukiwania  znaku z akcentem dochodzi do przerwania działania aplikacji. 
Należy zmazać wszystkie pliki zakończone na zero(rm *.0) znajdujące się w katalogu instalacyjnym (zazwyczaj /usr/share/lex4/bin7/).

Użytkownik posiada Ubuntu Linux Breezy. Podczas przejścia z XFree86 na X.Org nie działają ustawienia LC_ALL=pl_PL.ISO-8859-2 ani pl_PL.iso88592 itd.

Wystarczy dopisać przed ostatni wiersz w skrypcie uruchamiającym Lexicon (zazwyczaj /usr/bin/lexicon):
export LC_ALL=pl_PL.ISO8859-2

 

Lexicon nie wyszukuje słów zawierających polskie znaki. 
W menu Edycja-> Pismo należy ustawić czcionkę zawierającą polskie znaki na kodowanie iso8859-2.
Standardowo używaną czcionką jest helvetica, która na większości dostępnych platform ma wersję iso8859-2. 

 

W aplikacji nie działa morfologia.
Morfologia nie jest na razie dostępna na platformie Linux. W najbliższym czasie funkcja ta przejdzie większymi zmianami na wszystkich platformach. 
 
 
Jak zmienić wielkość pisma w lewym dolnym i górnym oknie? 
Wielkość pisma w lewym dolnym i górnym oknie jest dana wartościami danego środowiska graficznego (wartości te zależą od typu użytych okien). 
Wielkość pisma można zmieniać np. za pomocą Gnome Control Center lub w katalogu użytkownika w pliku .gtkrc. Format pliku można znaleźć na http://www.gtk.org.

 

Zapis wymowy nie wyświetla się prawidłowo.
Najpierw należy zainstalować czcionkę pisma fonetycznego. Ta operacja zostanie przeprowadzona automatycznie, jeżeli użytkownik instalował Lexicion pod kontem root. Czcionkę można kiedykolwiek doinstalować ręcznie. Wystarczy zalogować się jako root lub zmienić tożsamość za pomocą polecenia su - (uwaga, samo su nie wystarczy), a następnie uruchomić skrypt font_install znajudjący się w katalogu na płycie CD.